Vad gör en Financial Controller?

En Financial Controller är en viktig del av företagets ekonomiavdelning och ansvarar för att analysera och rapportera företagets finansiella ställning. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en financial controller gör, vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen och var du kan få hjälp med rekrytering. Läs vidare för att få viktig information om denna viktiga roll inom företagets finansiella verksamhet.

Financial Controller arbetsuppgifter

En Finance Controller är en nyckelperson inom företagets ekonomiavdelning och ansvarar för att säkerställa en korrekt och effektiv ekonomisk styrning och kontroll. Nedan beskrivs några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en finance controller:

Budgetering och prognostisering

Är ofta involverad i budgetprocessen och ansvarar för att samla in och analysera data för att utarbeta företagets budget och prognoser. De övervakar också utfallet mot budgeten under året och analyserar avvikelser.

Finansiell rapportering

Producerar och analyserar finansiella rapporter för intern och extern användning. Detta inkluderar att sammanställa periodiska resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesanalyser för att ge ledningsgruppen och intressenter insikter om företagets ekonomiska prestation.

Intern kontroll och riskhantering

Ansvarar för att etablera och upprätthålla interna kontroller för att säkerställa att företaget följer regelverk och minimera risker för felaktigheter och oegentligheter inom ekonomiområdet. De övervakar och utvärderar även interna processer och identifierar potentiella risker.

Resultatanalys och förbättringsinitiativ

Analyserar företagets finansiella resultat och identifierar möjligheter till förbättring. De kan föreslå kostnadsbesparingar, effektiviseringar eller andra initiativ för att förbättra företagets ekonomiska prestation.

Samarbete med andra avdelningar

Samarbetar ofta nära med andra avdelningar, särskilt ekonomi- och redovisningsteamet samt den övergripande ledningsgruppen. De ger ekonomisk expertis och stöd vid beslutsfattande, bidrar till strategisk planering och säkerställer att ekonomiska mål uppnås.

Compliance och lagstiftning

Ser till att företaget följer relevanta redovisningsstandarder, lagar och regler. De håller sig uppdaterade om förändringar i lagstiftningen och ser till att företagets rapportering och redovisning är i enlighet med gällande krav.

Teknisk kompetens

I takt med digitaliseringen är det även viktigt för en Finance Controller att ha god teknisk kompetens och kunskap om användningen av ekonomisystem och andra automatiserade verktyg för att effektivisera och förbättra ekonomiprocesser.

Rekrytering av Financial Controller

Om du är i behov av rekrytering av Finance Controller i Stockholm är Finance Recruitment den perfekta partner för att underlätta och effektivisera processen. De är specialiserade inom finansrekrytering och har en gedigen erfarenhet av att matcha företag med högkvalificerade finance controllers.

Deras expertis och djupa förståelse för finansbranschen gör att de kan identifiera och attrahera de bästa kandidaterna som passar din specifika organisationskultur och behov. Genom att förstå dina krav och önskemål kan Finance Recruitment skapa en skräddarsydd rekryteringsstrategi som säkerställer att du får tillgång till de mest kompetenta och lämpade kandidaterna.

Ett annat framstående alternativ för rekrytering av financial controller är A-Talent Finance, med över 20 års specialiserad erfarenhet inom ekonomiområdet. Företaget lägger stor vikt vid en skräddarsydd och kompetensbaserad rekryteringsprocess, alltid med transparent och ärlig kommunikation i fokus. Med ett omfattande nätverk av kvalificerade kandidater och en stark förankring i finansbranschens specifika krav, säkerställer A-Talent Finance att din nästa rekrytering inte bara matchar de tekniska kraven utan även harmoniserar med din företagskultur och värderingar, och skapar en stabil grund för framtida framgång.

Kompetenskrav & personliga egenskaper

Här är en kortfattad punktlista för de kompetenskrav och personliga egenskaper en Finance Controller bör ha:

  • Ekonomiutbildning eller liknande examensbevis.
  • Djupgående kunskap om redovisningsstandarder och lagar.
  • Erfarenhet av finansiell rapportering och budgetering.
  • Starka analytiska färdigheter för att tolka finansiella data.
  • Kunskap om intern kontroll och riskhantering.
  • Teknisk kompetens inom ekonomisystem och digitala verktyg.
  • Kommunikationsförmåga och förmåga att leda och utveckla team.
  • Integritet, analytiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
  • Organisationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt under press.
  • Flexibilitet och anpassningsförmåga i en dynamisk arbetsmiljö.